WELLCOME!!

 

 

訂定澎湖縣區域計畫、目標性發展策略體系、空間轉化、永續空間發展機制...

 

 

 

more

最新消息

 

● 104-03-08 澎湖縣區域計畫暨澎湖國家風景區觀光永續發展論壇 開始報名

● 103-11-27 全國區域計畫修正案(草案)
● 103-06-25 第三場專家學者座談會

 

 

more